Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de website www.lunchroomrigtpunt.nl.

 2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gedaan heeft.

 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 4. Door te bestellen bij Lunchroom het Rigtpunt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 24 uur vooraf te mailen aan info@lunchroomrigtpunt.nl. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht de bestelling te betalen.

 2. Lunchroom het Rigtpunt behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.


Artikel 3. Prijzen

 1. Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 2. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Bezorgtermijnen

De door u aangegeven bezorgtijd is een richtlijn waarin wij een marge van 30 minuten aanhouden.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

Lunchroom het Rigtpunt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Lunchroom het Rigtpunt of van één van haar medewerkers.


Artikel 6. Persoonsgegevens

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.

 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk op de dag van bezorging worden gedaan.

 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
  A. de gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gesteld termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.
  B. De koper ons geen/ onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

 4. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro, zonder enige aftrek of korting binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald, door bijschrijving op rekeningnummer NL50RABO0159547083 ten name van Lunchroom het Rigtpunt.

 2. In geval van niet of niet-tijdige betaling is de koper aan ons verschuldigd alle door ons ter invordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk. De buitengerechtelijke incassokosten bij het door ons uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zonder maximum en met een minimum van €50,-. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om ter incasso te geraken, blijkt de grootte en gehoudenheid van de koper tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 2. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.